چرا درست همیشه ؛ آخرین ها ، اینقدر تلخ هستند ... ؟!!!
همچون کون خیـــــار ... !!!
مثل آخرین تخمه ی ته پلاستیک ... !!!
مانــند نگـــاه آخـــــر ... !!!