زنها را نباید مطمئن کنی از ماندنت،زنها وقتی خیالشان راحت شد، از دست می روند.