دلم می خواهد توی جایم جا بمانم .. از همه جا و بیفتم جایی که هیچ جا نباشد .. برای جا شدن ... دلم میخواهد در خوابم خواب ببینم که خواب ماندم