تو که توی همیشگی نیستی ...دیگه عاشق زندگی نیستی ...تو که می دونی ...تنها می مونی