میرم سیگار بکشم بعد هم کپه بذارم ...... بیدار نشم هیچوقت خوب میشه