از انتظار ، از تکرار ، از اميد های واهی و دل خوش کردن های بيهوده دلزده ام