اینم بگم و برم ...از اینایی که خر فرضم میکنن هم بدم میاد ...دوس دارم تو روشون وایسم بگم خر خودتی