آدمها ، شوخی شوخی همدیگه رو می کنند
بچه ها ، جدی جدی به دنیا می آن