هی خودم رو تو اینه میبینم بعد جا می خورم خودم رو نمیشناسم