چی می شد یکی می بود که من وقتی می خواستم بهش ابراز احساسات کنم بهش می گفتم موکوشله:دی