خیلی هم دلم میخاد یبار تو دلت برام تنگ بشه ..... فقط یبار