مرا دعوت به بازگو كردن اولين روز مدرسه كرده است. با عرض پوزش بايد بگويم كه از آن دوران، هيچ چيز يادم نمی آيد جز اينكه هميشه جزو بلندترینها در آخر صف و الف ها در اول لیست دفتر حضور و غیاب بودم !