آب ِ گلومو به سختی قورت میدم، نمی دونم نقش ِ این قرصایی که می خورم چیه دقیقن