ساعت یک شب است
و اونجا هفت صبح
تو در قطاری و من در رختخواب !
پس من مجبورم
فعلاً به تو و برآمدگی شورتت
کمتر فکر کنم...