ذهن آدم موجود خلاقی است. گاهی فقط با ديدن دو خط مرتبط به هم، به كجاها كه نميرود! مملکته داریم ؟