کجا می‌مانی؟ خانه دوستت؟ دوست پسره یا دختر ؟ اسمش؟ آدرسش؟ شماره تماس؟...
هی! هیچ وقت نفهمید که  این سؤال‌ها حالم را به هم می‌زند.
 دوست دارم بپرسم: چرا اين سؤال‌ها را فقط از گناهکاران می‌پرسند؟
 نگران چه چیزی هستندپرسش کنندگان ؟
و اگر بر باد رود؟
....
کلمه "بی اعتمادی" برایم همین حس‌های گند را تداعی می‌کند.