حالت ِ زنی را دارم كه آخرين نوار بهـ داشتی قاعـ دگی اش رادور می اندازد!