با دروغ می‌تونی بدویی
ولی هيچ‌وقت
نمی‌تونی قايم شي