اکسپتش کردم ، چرا نمی دونم شاید هنوزم از دیدن اون عکس لختیش دوس دارم حرص بخورم