رختشورخونه‌ی دلم از صبح کارش رو با شدت هر چه تمامتر شروع کرده