ژانر بعضی از خوانندگان :
چرا در گنجه وازه؟
چرا دم خر درازه؟
چرا گل رو پرده سرخ و سفید و زرده ؟
چرا آب تو تلمبس؟
چرا گوش کوب قلمبس؟
چرا سبیلت درازه؟
چرا؟
چرا؟
چرا؟