امشب بهم گفت " انگار صد سال بود که ندیده بودمت " قربون دلت برم خب مامانی جونم