یک فقره انسان هستم که احتياج به نجات داده شدن دارم
کمک
کمک
کمک