آخ آخ دلم اون منگی ِ بعد از بیهوشی رو خواست اصلاً
کجایی بیمارستان و اتاق عمل ؟