دیروز مامانم داشت پشت تلفن به دوستش اظهار فضل میکرد :
می‌گفت ورد فرق داره با ویندوز...ورد واسه تایپ ِ ، ویندوز واسه حسابداری و اینا ...
به خدا