قشنگ می‌دونم که یه روز یه کسی رو می‌بینم و با خودم فکر می‌کنم من باید ده سال پیش اینو می‌دیدم