در شکست عشقی چند مرحله هست
الان تو مرحله اولم
مرحله اول:
مرحله‌ای که سر درد منتقل میشه به پشت چشم