یه درد ِ جدیدی رو دارم تجربه می‌کنم به نام درد ِ بی محبوبی