دخترک آرنهم
دستهايت را كه ميگشايي
صليب واردلم تشنه تصليب آغوشت مي شود
مسيح وار