بیا برویم بدون نگاه کردن. بیا برویم بدون شنیدن بیا ! که می توانیم با واژه ها تا هر کجا بخواهیم، برویم .