هميشه، مشكل درست از جايی آغاز ميشود كه صادقانه پی ميبريم: مشترك در دسترس، مورد نظر نميباشد.