این آدمارو که قهوه می‌خورند تا درس بخوانند و درس می‌خوانند تا پولدار بشوند و بعد پولدار شدنشان قهوه نمی‌خورند تا تندرست بمانند رو نمی فهمم