رفتم از عابر بانک پول بگیرم؛ یه مرده داشت قبضاش رو پرداخت میکرد، یکی یکی به حوصله این شماره ها رو میزد، سه تا قبض هم تو دستش!
....
بعد 5 دقه برگشته میگه: شما میخواین پول بگیرین؟
میگم: په نه په بادیگارد جنابعالی هستم، وایسادم کسی بهتون حمله نکنه!