کمپین یک بیلیون امضاءبرای پایان دادن به همه چیز#ایده براکمپین