الان خیلی دلم میخواد دنیا یه کم وایسه من ببینم قضیه چیه چرا اینجوری غر غرو شدم