بعضی آدما شبیه مرده شدن، شبیه مجسمه. دیگه حتی نمیشنومشون. نمیبینمشون. چه بد!