یکی از فانتزیام هم اینه که یه بمب اتمی قوی داشته باشم، مثل بوم‌رنگ باشه شلیکش کنم به فضا. برگرده بخوره تو سروکله خودم و اطرافیانم وکلهم اجمعین راحت شیم از این زندگی ...