این روزا نمی دونم چه اتفاقی تو ایران افتاده همه دخترها یا شدن طراح مانتو یا زدن تو کار عکاسی و ایضا گرافیک ، مرض مسری اومده یا چی؟