دیروز یه پژو مشکی حوالی میدون ونک زیرم کردو من ضربه مغزی شدم و بعدش مردم آی لاو پی ام سی