شما مریضید آقا، حالتان خرابه به اسم نقد و صراحت هرمزخرف وادعای هشلهفتی را تو اعصاب ما فرو کرده اید. با این وجود، به ریش دراز حضرتت می خندیم