چه شد اونهمه قرآنی که شبهای جمعه های خش دار خوندیم!به نور که رسیدم استاد خفه شد. در قرآن نظر کسی مهم نیس. تو فاصله ی نفس گرفتن بین دو آیه بود که ما گم کردیم خدایی رو که داشت خفه نمی شد.