یکی از شعارهای متحصین وال استریت : ما اهل ِ ایران نیستیم، راست بکنیم، بــ ایستیم