بارالها ! بکش بیرون جون مادرت ، درد نمیدونی ینی چه می بینی که جر خوردیم ؟