برقون روستایی است در حوالی گچساران ! پس چرا دختره گفت شهره ؟ این برقون که روستا هست ؟