نگاه که می کنم می بینم آخر دنیاس همه یا مردن یا مثل من داغون شدن.