علی دایی هم نشدیم تصادف بکنیم از بایرن مونیخ زنگ بزنن حالمونو بپرسن