ما را پناهي نيست

اين خدا ديوانه وار عاشق بازيست...