چن وخته که فهمیدم ما وجود نداریم. یکی داره ما رو خواب میبینه یا داره تصورمون می کنه