فریدون عباسی: «بازرسان آژانس می‌توانند از سایت پارچین (متعلق به معلولین چین) به آدرس زیر بازدید کنند: دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو پارچین نقطه دات آی آر»