تو نیامدی و کار من به بهمنِ قرمز کشید در این اسفند می‌دانی بهمن قرمز یعنی چه؟